Vedtægter for lokalforeninger  (Vedtaget 26.05.2018)

§ 1 Formål
Stk. 1.            Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Stk. 2.             Foreningen Norden, Lyngby Taarbæk lokalforening, arbejder med støtte fra landsforeningen og kredsen for at virkeliggøre foreningens formål indenfor lokalafdelingens geografiske område, bl.a ved at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter og arrangementer der henvender sig til offentligheden. Lokalforeningen er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk kommune.

§ 2 Medlemskab
Stk. 1.             Enkeltmedlemmer, foreninger og virksomheder med anmeldt adresse i lokalforeningens område optages i lokalforeningen. Enkeltmedlemmer kan i øvrigt optages i en selvvalgt lokalafdeling eller undtagelsesvis optages i landsforeningen, såfremt de udtrykker ønske herom. Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.
Stk. 2.             Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i henhold til bestemmelserne i landsforeningens vedtægter af repræsentantskabet. Af de personlige medlemmers kontingent afgiver lokalafdelingen til landsforeningen en andel, som fastsættes af repræsentantskabet. Bidrag fra foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen aftales mellem lokalafdelingen og medlemmet, og beløbet tilfalder lokalafdelingen. Tvivlstilfælde vedrørende kontingent- og bidragsformer afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.

§ 3 Generalforsamling
Stk. 1.            Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed. Personlige medlemmer og foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalforeningen, har ved hver lokalforenings generalforsamling en stemme, parmedlemskaber og husstandsmedlemskaber har hver to stemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
Stk. 2.          Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkalds af lokalbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/4 af lokalforeningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom over for lokalbestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 3.         Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Det reviderede regnskab
4.  Forslag fra lokalstyrelsen
5.  Forslag fra lokalforeningens medlemmer
6.  Valg af medlemmer til lokalstyrelsen
7.  Valg af revisor
8.  Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 4 Lokalforeningens organisation
Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer til lokalbestyrelsen, dog minimum tre. Valgene gælder for to år. I en ny afdeling er efter lodtrækning halvdelen af mandaterne etårige. Lokalbestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv forretningsorden. Lokalbestyrelsen kan til varetagelse af lokale opgaver nedsætte udvalg.

§ 5 Regnskab
Regnskabsåret for lokalforeningen er kalenderåret. Lokalbestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes regnskab. Lokalforeningens regnskab revideres talmæssigt og kritisk af generalforsamlingensvalgte revisor. Regnskabet tilsendes landsforeningen senest 5. april.

§6 Lokalforeningens repræsentation
Stk. 1.          Fra hver lokalforening sidder i repræsentantskabet formanden eller dennes stedfortræder samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 200 medlemmer i lokalforeningen pr. 31. december året før.
Stk 2.           På kredsmødet har hver lokalafdelings formand eller dennes stedfortræder samt yderligere en repræsentant for hver påbegyndt 100 medlemmer i lokalforeningen pr. 31. december året forinden stemmeret. Lokalstyrelsen udpeger de stemmeberettigede deltagere.

§7 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægten for lokalforeningen kan foretages på ordinær generalforsamling med 3/4 flertal blandt de fremmødte. De vedtagne ændringer skal godkendes af landsstyrelsen.

§8 Opløsning
Opløsning af lokalforeningen kan kun finde sted med 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal anføres i dagsordenen for møderne. Opløsning af en lokalforening kan kun ske efter inddragelse af kredsbestyrelsen forud for generalforsamlingens behandling af forslag om opløsning og efter godkendelse i landsforeningens landsstyrelse. Såfremt forslaget på det første møde opnår den fastsatte majoritet, skal forslaget forelægges  til vedtagelse på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 14 dage efter den første vedtagelse. Ved lokalforeningens opløsning overføres dens midler til den afdeling, der overtager medlemmerne.