Om den første tid

Mogens Thrige, formand 1974-80, har bladet i de gamle protokoller.

Konstituerende møde.
D. 29. Aug. 1945 holdt Lyngby-Taarbæk lokalforening af Foreningen “Norden” konstituerende Møde paa Hotel Lyngby.
Ved den første generalforsamling 19/09 1945 blev ikke mindre end 17 kandidater opstillet, heraf blev 9 valgt.
Et stort medlemstal gav grundlag for god deltagelse i arrangementerne.
Protokollen oplyser, at der i 1946 var 581 medlemmer, i 1951 701, så står det lidt stille et par år, men vokser igen, i 1959 var der 1039 og i 1961 var man oppe på 1200 medlemmer!

————————————————-

Generalforsamling  torsdag den 10. september 2022, i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket i Lyngby.

Dagsorden i henhold til Vedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdelinger §3 stk. 3
Formand Hanne Ekstrand byder velkommen og indstiller Anders Nielsen til valg som dirigent.

1. Valg af dirigent.
Anders Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Hanne Ekstrand forelagde beretningen. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab.
Rasmus G. Madsen forelagde regnskabet for 2021. Det udviser et underskud på  5.635,66 kr. Foreningens formue er herefter på 60.202 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra lokalstyrelsen.
Der forelå ingen forslag.

5. Forslag fra lokalforeningens medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen.
Hanne Ekstrand, Kjeld Kristensen og Thyge Svenstrup var på valg. Thyge Svenstrup ønskede ikke genvalg, de to andre styrelsesmedlemmer var villige til genvalg. Hanne Ekstrand og Kjeld Kristensen blev genvalgt med akklamation. Rasmus G. Madsen udtrådte af lokalstyrelsen, som meddelt under generalforsamlingen 30. september 2021.
Anne Mette Johansen, Susanne Bülow og Pamela Østensen opstillede til nyvalg. Alle blev nyvalgt. Anne Mette Johansen for en periode på 2 år. De to andre for en periode på 1 år.

7. Valg af revisorer.
Anders Nielsen og Jørgen Wendt var villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

8. Eventuelt.
De under generalforsamlingen tilstedeværende 22 medlemmer blev forespurgt, hvorledes de var tilfredse med, at nogle af møderne startede allerede kl. 17.00. De tilstedeværende, der udtalte sig, oplyste, at de var glade for det tidlige mødetidspunkt. Ingen erklærede sig imod.

Referat ved Hanne Ekstrand