Om den første tid

Mogens Thrige, formand 1974-80, har bladet i de gamle protokoller.

Konstituerende møde.
D. 29. Aug. 1945 holdt Lyngby-Taarbæk lokalforening af Foreningen “Norden” konstituerende Møde paa Hotel Lyngby.
Ved den første generalforsamling 19/09 1945 blev ikke mindre end 17 kandidater opstillet, heraf blev 9 valgt.
Et stort medlemstal gav grundlag for god deltagelse i arrangementerne.
Protokollen oplyser, at der i 1946 var 581 medlemmer, i 1951 701, så står det lidt stille et par år, men vokser igen, i 1959 var der 1039 og i 1961 var man oppe på 1200 medlemmer!

Generalforsamling  torsdag den 30. september 2021, i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket i Lyngby.

Dagsorden i henhold til Vedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdelinger §3 stk. 3
Formand Hanne Ekstrand byder velkommen og indstiller Anders Nielsen til valg som dirigent.

1. Valg af dirigent.
Anders Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Hanne Ekstrand forelagde beretningen. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab.
Regnskabsfører Jens Hermansen forelagde regnskabet for 2020. Det udviser et underskud på kr. 13.358,19. Foreningens formue er herefter kr.: 65.838,05. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra lokalstyrelsen.
Der forelå ingen forslag.

5. Forslag fra lokalforeningens medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen.
Tage Christensen og Rasmus G. Madsen var på valg. Tage Christensen var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation. Rasmus G. Madsen oplyste, at han var villig til at fortsætte i styrelsen som kasserer, indtil der kan vælges en ny kasserer ved næste generalforsamling, formentlig i foråret 2022, men at han ønskede at udtræde. Rasmus G. Madsen blev genvalgt indtil næste generalforsamling.

7. Valg af revisorer.
Anders Nielsen og Jørgen Wendt var ikke på valg.

8. Eventuelt.
Under dette punkt udspandt sig en drøftelse af, hvorvidt nogle af møderne skulle holdes med begyndertidspunkt kl. 17.00. Der var delte meninger. På grund af bibliotekets afgifter for faciliteter i forbindelse med brug af Fennebergsalen, blev det drøftet at finde andre lokaler. Forsamlingen fandt, at de restriktioner der er pålagt foreningen i form af diverse afgifter i forbindelse med lån af Fennebergsalen ikke stemmer overens med de værdier som foreningen virker for. Såfremt der tages så store afgifter, som tilfældet er, vil det gøre kål på en række små, kulturelle foreninger, herunder vores.

Der var 14 medlemmer til stede.

Referat ved Hanne Ekstrand