Om den første tid

Mogens Thrige, formand 1974-80, har bladet i de gamle protokoller.

Konstituerende møde.
D. 29. Aug. 1945 holdt Lyngby-Taarbæk lokalforening af Foreningen “Norden” konstituerende Møde paa Hotel Lyngby.
Ved den første generalforsamling 19/09 1945 blev ikke mindre end 17 kandidater opstillet, heraf blev 9 valgt.
Et stort medlemstal gav grundlag for god deltagelse i arrangementerne.
Protokollen oplyser, at der i 1946 var 581 medlemmer, i 1951 701, så står det lidt stille et par år, men vokser igen, i 1959 var der 1039 og i 1961 var man oppe på 1200 medlemmer!

Generalforsamling den 5. marts 2020, i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket i Lyngby.

Dagsorden i henhold til Vedtægter for Foreningen NORDENs lokalafdelinger §3 stk. 3
Formand Hanne Ekstrand byder velkommen og indstiller Jens Hermansen til dirigent.

1. Valg af dirigent.
Jens Hermansen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.
Hanne Ekstrand forelagde beretningen under ledsagelse af dias fra årets begivenheder.
Beretnigen blev godkendt med akklamation.

3. Det reviderede regnskab.
Regnskabsfører Jens Hermansen forelagde det omdelte regnskab for 2019. Det udviser et underskud på kr. 5.787,74. Foreningens formue er herefter kr. 79.196,24.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra lokalstyrelsen.
Der forelå ingen forslag.

5. Forslag fra lokalforeningens medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen.
Hanne Ekstrand, Anders Nielsen, Kjeld Kristensen og Thyge Svenstrup var på valg. Anders Nielsen ønskede ikke genvalg; de øvrige tre styrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Hanne Ekstrand, Kjeld Kristensen og Thyge Svenstrup blev genvalgt med akklamation. Styrelsen foreslog valg af Rasmus Gregers Madsen, som har baggrund i arbejdet i Foreningen Nordens Ungdom. Han blev nyvalgt med akklamation.
Kasserer Kirsten Hermansen ønskede at udtræde af styrelsen, og lokalforeningens regnskabsfører Jens Hermansen ønskede samtidig at fratræde sin tillidspost. Da der ikke kunne vælges et styrelsesmedlem til at overtage kassererposten, foreslog Hanne Ekstrand, at Jens Hermansen fortsætter som regnskabsfører, indtil en ny kasserer er fundet. Valget af denne kan finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling ved det første medlemsarrangement i efteråret. Der var ingen protester fra forsamlingen mod denne procedure.

7. Valg af revisorer.
Poul Andersen og Keld Fenger ønskede ikke at fortsætte som revisorer. Styrelsen foreslog valg af Anders Nielsen og Jørgen Wendt. De blev valgt med akklamation.

8. Eventuelt.
Hanne Ekstrand takkede Anders Nielsen, Kirsten Hermansen og Jens Hermansen for deres store indsats for lokalforeningen og overrakte boggaver.

Der var 28 medlemmer til stede.

Referat ved Anders Nielsen